EurosteelDotacje

Firma EUROSTEEL SP. Z O.O jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I, działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

W ramach programu firma uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-322/08 pn. Wzrost konkurencyjności firmy Eurosteel poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki blachy i dokonała zakupu:
  • wycinarki plazmowej sterowanej numerycznie wraz z oprzyrządowaniem,
  • prasy krawędziowej sterowanej numerycznie,
  • frezarki sterowanej numerycznie.
Wyżej wymienione maszyny współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

EUROSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do cięcia strumieniem wody i gięcia na zimno.
Celem projektu jest wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.

Wartość projektu ogółem: 1 438 485,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 831 000,00 zł
Wkład własny: 607 485,00 zł


EUROSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna zaplecza produkcyjnego firmy Eurosteel Sp z o.o..

Wartość projektu ogółem: 799 912,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 421 867,37 zł
Wkład własny: 378 045,16 zł

Copyright © 2010-2021 Eurosteel Sp. z o.o. All rights reserved.